BackLegal information
BackLegal information

ضوابط مربوط به طرح‌های تخفیفی و تشویقی


۱. این مقررات مربوط به تمام کاربران سامانه‌ی «ماکسیم» بوده و به‌عنوان پیشنهاد رسمی ازطرف سامانه‌ی «ماکسیم»، تلقی می‌شود. این مقررات تمام شرایط برنامه‌ی تشویقی را مشمول می‌شود؛

۲. اصطلاحات مورداستفاده در مقررات:

۲.۱. شرکت‌کننده: به هرکاربر خدمات سامانه‌ی «ماکسیم» اطلاق می‌شود؛

۲.۲. شرکت‌کننده‌ی جدید: به هر کاربری که برای اولین‌بار از خدمات سامانه‌ی «ماکسیم» استفاده کرده باشد، کدهای تخفیف یا تشویقی سامانه‌ی «ماکسیم را فعال نکرده باشد و قبلاً درخواستی را برای استفاده از خدمات سامانه ازطریق اپلیکیشن تلفن همراه (شماره‌ی تلفن فعال‌شده در اپلیکیشن) یا تماس تلفنی با اپراتور سامانه‌ی «ماکسیم» ایجاد نکرده باشد، اطلاق می‌شود؛

۲.۳. کاربر: به هر شخص حقیقی که درخواست استفاده از خدمات سامانه‌ی «ماکسیم» را مطابق با شرایط مشروح در "مقررات کاری سامانه «ماکسیم»" ثبت می‌کند، اطلاق می‌شود؛

۲.۴. کد تشویقی: زنجیره‌ای از حروف و ارقام است که به اپلیکیشن اختصاص یافته و برای استفاده‌ی فردی توسط شرکت‌کنندگان برنامه‌ی تشویقی یا برای تبادل بین شرکت‌کنندگان آن، استفاده می‌شود. کد تشویقی، شناسه‌ی ارسال‌کننده و دریافت‌کننده‌ی خود است؛ همچنین همان هدیه‌ای است که در طرح‌های سامانه‌ی «ماکسیم» به شرکت‌کننده، تعلق می‌گیرد. این کد فقط در کشور موردنظر قابل‌استفاده است. برای فعال‌سازی این کد باید آن را در فیلد مربوط در اپلیکیشن «ماکسیم» وارد کرد. همچنین امکان اعلام آن به اپراتور مشروط بر این‌که در تبلیغات مربوط به برنامه‌ی تشویقی به این امکان اشاره شده باشد، وجود دارد؛۲.۵. اعتبار تشویقی تومانی: واحد قراردادی که معادل واحد تومان در ایران محاسبه شده است (۱ تومان اعتبار تشویقی معادل ۱ تومان یا ۱۰ ریال ایرانی است) و می‌توان به‌عنوان تخفیف حداکثر تا۱۵٪ از مبلغ درخواست‌های مربوط به خدمات تعرفه‌های موجود را مشروط بر این‌که در مطالب تبلیغاتی یا/و مقررات حاضر مقدار دیگری مشخص نشده باشد، با آن پرداخت کرد. اعتبار هدیه‌ی تومانی قابل‌تبدیل به وجه نقد نبوده و برای زمان محدودی معتبر است و مدت‌زمان اعتبار آن براساس این مقررات، تعیین شده است؛۲.۶. اعتبار هدیه‌ی تومانی: واحد قراردادی که معادل واحد تومان در ایران محاسبه شده است (۱ تومان اعتبار هدیه معادل ۱ تومان یا ۱۰ ریال ایرانی است) و از مبلغ آن می‌توان برای پرداخت تا۱۰۰٪ از مبلغ درخواست‌های مربوط به خدمات تعرفه‌های موجود را مشروط بر این‌که مبلغ درخواست از مبلغ اعتبار هدیه‌ی تومان (مقدار) تجاوز نکند، استفاده کرد؛۲.۷. حساب کاربری: حساب مجازی مخصوص کاربر اپلیکیشن «ماکسیم» است که توسط سامانه‌ی «ماکسیم»، ایجاد می‌شود و مبالغ مربوط به پیش‌پرداخت‌ها، وجوه واریزی، ذخیره‌شده (کسرشده) برای پرداخت مبالغ درخواست‌های مربوط به خدمات تعرفه‌های موجود در این حساب ثبت می‌شود؛۲.۸. تخفیف:تخفیفی است که به کاربر برای استفاده از خدمات سامانه‌ی «ماکسیم» ارئه می‌شود. مقدار تخفیف در اطلاعات منتشر شده مربوط به پتانسیل تقاضا از طرف کاربر برای درخواست‌های مربوط به خدمات تعرفه‌های موجود ازطریق اپلیکیشن «ماکسیم» مشخص می‌شود؛۲.۹. طرح تشویقی: فعالیت‌های تبلیغاتی و بازاریابی متنوعی که توسط سامانه‌ی «ماکسیم» اعلام می‌شود. در چارچوب مشارکت در تبلیغات، کاربران می‌توانند کدهای تشویقی، تخفیف‌ها و سایر امتیازات را به‌روشی که در مقررات حاضر تعیین شده است، دریافت کنند.۳. انواع هدیه:

۳.۱. «هدیه‌ی اول»: کد تشویقی که شرکت‌کننده‌ی جدید ازطریق مطالب تبلیغاتی سامانه‌ی «ماکسیم» به‌دست آورده و آن را در اپلیکیشن «ماکسیم»، وارد می‌کند. پس از فعال‌سازی موفقیت‌آمیز کد تشویقی، اعتبار تشویقی تومانی که میزان آن در مطلب تبلیغاتی مشخص شده به حساب کاربری شرکت‌کننده‌ی جدید واریز می‌شود. از این اعتبار می‌توان در طی مدت 45 روز از تاریخ واریز به حساب کاربری، برای پرداخت مبالغ درخواست‌های مربوط به خدمات تعرفه‌های موجود استفاده کرد؛

۳.۲. «هدیه‌ی جدید»: شرکت‌کننده‌ی جدید و/یا شرکت‌کننده‌ای که در طی دوره‌ی مشخص‌شده در مطالب تبلیغاتی سامانه، هیچ درخواستی را با شماره‌ی تلفن خود ایجاد نکرده و همچنین کد تشویقی سامانه‌ی «ماکسیم» را فعال نکرده است، کد تشویقی به‌دست‌آمده از مطالب تبلیغاتی سامانه‌ی «ماکسیم» را در اپلیکیشن «ماکسیم» وارد می‌کند یا مشروط بر این‌که در مطالب تبلیغاتی به این امکان اشاره شده باشد آن را به اپراتور اعلام می‌کند. پس از فعال‌سازی موفقیت‌آمیز کد تشویقی، اعتبار تشویقی تومانی که میزان آن در مطلب تبلیغاتی مشخص شده به حساب کاربری شرکت‌کنند‌ه‌ی جدید یا شرکت‌کننده ای که معیار‌های مورد اشاره در این بند را دارا باشد، واریز می‌شود. از این اعتبار می‌توان در طی مدت 45 روز از تاریخ واریز به حساب کاربری، برای پرداخت مبالغ درخواست‌های مربوط به خدمات تعرفه‌های موجود استفاده کرد؛

۳.۳. «به دوستانت هدیه بده»: شرکت‌کننده، کد تشویقی اختصاصی خود را در اپلیکیشن «ماکسیم» ایجاد کرده و آن را به یکی از روش‌های ممکن برای شرکت‌کننده‌ی جدید، ارسال می‌کند. شرکت‌کننده‌ي جدید با فعال‌سازی کد دریافتی در اپلیکیشن تلفن همراه خود، مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان اعتبار هدیه‌ دریافت خواهد کرد. شرکت‌کننده، به‌ازای هر شرکت‌کننده‌ی جدیدی که کد تشویقی اختصاصی وی را فعال کرده و درطول ۹۰ روز حداقل۳ درخواست پرداخت‌شده مربوط به استفاده از خدمات تعرفه‌های موجود در اپلیکیشن «ماکسیم» انجام داده باشد، مبلغ ۱۰,۰۰۰ تومان اعتبار تشویقی دریافت خواهد کرد. اعتبار تشویقی تومانی به حساب کاربری شرکت‌کننده، واریز شده و می‌توان برای پرداخت هزینه‌ی درخواست‌های مربوط به خدمات تعرفه‌های موجود تا 45 روز پس از تاریخ واریز، مورداستفاده قرار گیرد؛۳.۴. «کد طرح تشویقی»: کاربر اپلیکیشن «ماکسیم»، کد طرح تشویقی را برای شرکت در طرح تشویقی سامانه‌ی «ماکسیم»، دریافت می‌کند. پس از فعال‌سازی کد تخفیف توسط کاربر،‌ وی شرکت‌کننده‌ی طرح محسوب می‌شود. هیچ اعتبار تشویقی و هدیه‌ی تومانی به‌ازای فعال‌سازی کد طرح تشویقی، به حساب کاربری واریز نمی‌شود. مدت‌زمان و ترتیب فعال‌سازی کد طرح تشویقی و همچنین شرایط، ترتیب اجرا و مدت اعتبار طرح تشویقی به‌صورت اطلاعات تکمیلی به کاربران اپلیکیشن «ماکسیم» اطلاع‌رسانی خواهد شد؛۳.۵. «کد تشویقی جایزه‌دار»: کاربر اپلیکیشن «ماکسیم» کد تشویقی را به‌عنوان جایزه‌ی مربوط به نتایج شرکت در طرح تشویقی سامانه‌ي «ماکسیم» دریافت می‌کند. پس از فعال‌سازی موفقیت‌آمیز کد تشویقی، اعتبار هدیه‌ی تومانی به حساب کاربری شرکت‌کننده‌ی جدید واریز می‌شود و  می‌توان از آن برای پرداخت مبالغ درخواست‌های مربوط به خدمات تعرفه‌های موجود استفاده کرد. جایزه‌ی کد تشویقی معادل واحد تومان ایرانی بوده و مدت‌زمان امکان استفاده از آن مطابق شرایط مندرج در طرح مربوط خواهد بود؛۳.۶. «کد تشویقی هدیه‌دار»: کاربر اپلیکیشن «ماکسیم» (درصورت وجود چنین قابلیتی در اپلیکیشن) با استفاده از گزینه‌ی «ایجاد کد تشویقی هدیه‌دار»، کد مربوط را ایجاد و مبلغ هدیه را مطابق واحد تومان ایرانی تعیین می‌کند. معادل ریالی مبلغ هدیه از حساب کاربری یا کارت بانکی کاربر کسر می‌شود. کاربر کد تشویقی خود را به یکی از روش‌های ممکن برای شخص دریافت‌کننده که امکان فعال‌کردن کد تشویقی را دارد، ارسال می‌کند. پس از فعال‌سازی کد تشویقی هدیه‌‌دار معادل تومانی مبلغ تعیین‌شده به حساب کاربری شخص دریافت‌کننده‌ی کد واریز می‌شود. ۴. ممکن است شرایط تکمیلی مربوط به استفاده از کدهای تشویقی مربوط به اعتبار تشویقی و اعتبار هدیه‌ی تومانی در مطالب تبلیغاتی سامانه‌ی «ماکسیم» درج شود؛  ۵. سامانه‌ی «ماکسیم» درخصوص مقررات، مدت اعتبار، شرایط برنامه‌ی تشویقی در اپلیکیشن «ماکسیم» و در سایت taximaxim.ir/app، اطلاع‌رسانی می‌کند.